Varnæs/Bovrup IF’s Børnepolitik.

For børn i alderen 0-12 år

I Varnæs/Bovrup IF’s ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Klubben har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

I Varnæs/Bovrup IF’s agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn (se bilag 1), hvilket i korte træk betyder, at børnene er i centrum. Vi bestræber os på at efterleve børnesynet, hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben.

Politik omkring Trivsel og tryghed.

Vi vil skabe et rum hvor børn kan færdes trygt, samt fremme trivslen. Ud fra følgende kriterier.

Brug konkurrence med et udviklende fokus, børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen. Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et tab af ansigt eller respekt.

Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik

Vi ved at børn udvikler sig i individuelle ryk. Børn er ikke lige interesseret eller lige dygtige til fodbold på en og samme tid, men de er alle lige vigtige og har ret til udvikling. Derfor er det godt for børnene at hold og grupper dannes ud fra forskellige kriterier på skift for netop at tager hensyn til børns forskellige fodboldmæssige og sociale færdigheder, interessegrader og udviklings-potentiale. Vi kalder det at træneren gør brug af differentiering og efterlever løfte herom i DBU’s Børnesyn som børnene har ret til.

Der kan på skift dannes grupper ud fra kriterier som: venner/veninder, fagligt niveau, træningsparathed, sociale kompetencer, at nogen har mere brug for vejledning end andre, der skal være fokus på selvtræning, træne samarbejde og spiludvikling, træning uden voksenstyring osv.

Omklædning før og efter fodbold 

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader.

I praksis betyder det, at træningstiden blot forlænges med eks. 15 minutter i hver ende, og på den måde kan omklædning være en integreret del af træningen. Den enkelte bestemmer selvfølgelig selv, om man rent faktisk vil klæde om og være en del af fællesskabet i de 15 minutter eller ej.

Politik omkring omklædningsrummet.

Ingen voksne alene med et enkelt barn i omklædningsrum 

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med et barn i klubbens omklædningsrum. Spillersamtaler bør finde sted, hvor andre kan se med, og skadesbehandling bør aldrig foretages i enerum.

Mobiltelefoner i omklædningsrum 

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædnings-faciliteter uden bekymringer for tændte kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må mobiler aldrig anvendes under omklædning.

Derfor skal det altid italesættes og være flere voksne tilstede, hvis der filmes og tages fotos og ligeledes når man er færdig, så alle ved at nu skal de lægge mobilerne væk.

Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning, uoverensstemmelser. Som sker i forbindelse med aktiviter omkring VB IF fodbold. 

Ved mobning/uoverensstemmelser sætter træner nedenstående i gang:

  • Undersøger i første omgang, hvad der er i spil
  • Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt
  • Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)
  • Følger op på situationen løbende

Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelsen skal inddrages, og der udpeges en tovholder.

Pædofilipolitik

Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at foreningslivet inficeres af mistænksomhed, som forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idrætslivet og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, der dyrker idræt.

Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn og unge. Desværre tiltrækkes pædofile også af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Dette gælder også idrætsforeningerne.

Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer – både mellem børnene og mellem træner og børn. Idræt handler også om at bruge kroppen, mærke den og beherske den.

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre ved børnene.

Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden skal overlades til forældrene.

Enkelte samværsregler for klublivet i Varnæs-Bovrup Idrætsforening (VBIF):

I VBIF taler vi ordentligt til hinanden. Vi accepterer ikke sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Og vi accepterer ikke mobning, hverken verbalt eller nonverbalt.

Vi bestræber os på; at nye trænere og instruktører fra starten ikke skal have ansvaret alene for et hold børn. Trænere og forældre opfordres til at overvære træning.

Når ungdomshold er på ture med overnatning, så er der altid mindst 2 voksne til stede.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. Det være sig som tilskuer og chauffør til kamp og opvisning. Forældrene kender børnene bedre end vi gør i VBIF, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Alle trænere, holdledere og instruktører i VBIF, der har direkte kontakt til personer under 15 år, skal en gang årligt underskrive en samtykkeerklæring, der giver VBIF lov til at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om den pågældende. Der forespørges om den pågældendes registreringer i henhold til § 36 i bekendtgørelsen for Det Centrale Kriminalregister. I daglig tale også populært kaldet en pædofiliattest. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke, afviser VBIF den pågældende som træner.

Det er formanden samt udvalgsformændene i VBIF, som kan modtage besvarelsen fra Det Centrale Kriminalregister på VBIF´s vegne.

Personer, som er dømt for pædofili, kan ikke blive træner, holdleder eller instruktør i VBIF for personer under 15 år.